Etický kodex

ETICKÝ KODEX

Časopis Geodetický a kartografický obzor (GaKO) plní funkci odbornou, vědeckou, výchovně vzdělávací a společenskou pro odborníky z oblasti geodézie, kartografie, katastru nemovitostí a informačních systémů a technologií ve výzkumu, ve státní správě, v pedagogickém a vzdělávacím procesu a v komerční sféře. Vychází měsíčně. GaKO publikuje texty v jazyce českém a slovenském. Časopis uveřejňuje původní, doposud nepublikované práce, které nejsou současně nabídnuty jiné redakci. Jde-li o téma, které již autor zpracoval pro jiný časopis nebo bylo předneseno na některé odborné konferenci nebo vědeckém semináři, je povinností autora uvést tuto skutečnost, včetně řádné identifikace a odkazů. Každý příspěvek musí v úvodu obsahovat výstižný abstrakt v rozsahu nejvýše osmi řádek a překlad tohoto textu, včetně názvu článku, do angličtiny.
Pod názvem článku musí být uvedeno cca 5 klíčových slov (keywords), resp. výrazů v angličtině, které se zpravidla nevyskytují v názvu článku. Za věcný obsah příspěvku odpovídá autor. Redakce přijímá přednostně příspěvky v elektronické formě, ale akceptuje i články v listinné podobě. Příspěvky procházejí lektorským řízením. Výsledek lektorského řízení vyjadřuje názor redakce.
Po úspěšném lektorském řízení obdrží autor článek ke korektuře, je povinen ji provést a bez odkladu zaslat opravený text zpět do redakce. Redakce si vyhrazuje právo na formální úpravy v rámci obecných publikačních zásad a zvyklostí časopisu GaKO. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Zveřejněné autorské příspěvky nejsou honorovány.

Časopis je součástí českého kulturního dědictví, je archivován v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny ČR a bude poskytnut zdarma k online přístupu na internetu, viz http://www.webarchiv.cz.