O časopise

Geodetický a kartografický obzor (GaKO) je měsíčník uznávaný v registru informací o výzkumu (RIV).

ISSN 1805-7446

webarchiv-certifikat-01licence Creative Commons

GaKO v současnosti

Recenzované periodikum, vycházející měsíčně, plní funkci odbornou, vědeckou, výchovně-vzdělávací a společenskou v okruhu odborníků v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí působících ve státní správě, ve výzkumu v pedagogickém a vzdělávacím procesu a v komerční sféře.

GaKO reprezentuje úroveň oboru a je jediným časopisem s tímto obsahovým zaměřením, který vychází společně v České republice a ve Slovenské republice.

GaKO v proměnách doby

1. března 1913 vyšlo v Brně první číslo časopisu Spolku českých geometrů Zeměměřičský Věstník, základ nepřetržité publikační činnosti českých i slovenských geodetů a kartografů. Celá historie časopisu potvrzuje, že zásady vytyčené jeho zakladateli byly zachovávány a s pokrokem vědy a techniky tvůrčím způsobem rozvíjeny.

Od roku 1922 byl Zeměměřičský Věstník vydáván Spolkem československých zeměměřičů a od roku 1940 pod názvem Zeměměřičský Obzor, od roku 1946 Zeměměřický Obzor, Spolkem českých (československých) inženýrů SIA se sídlem v Praze.

K přejmenování na Zeměměřictví došlo roku 1951 a vydáván byl Ústředím výzkumu a technického rozvoje se sídlem v Praze.  Od roku 1955 je vydáván pod dnešním názvem GaKO Ústřední správou geodézie a kartografie.

Od roku 1969 se stávají vydavateli Český úřad geodetický a kartografický a Slovenská správa geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie).

Po roce 1993 časopis vychází zásluhou nynějších vydavatelů.

Od roku 2013 časopis vychází pouze elektronicky.

gako_web_2016_obalky_casopis_01