Publikační etika a řešení nekalých praktik

Časopis Geodetický a kartografický obzor (GaKO) plní funkci odbornou, vědeckou, výchovně vzdělávací a společenskou pro odborníky z oblasti geodézie, kartografie, katastru nemovitostí a informačních systémů a technologií ve výzkumu, ve státní správě, v pedagogickém a vzdělávacím procesu a v komerční sféře.

GaKO publikuje

  • hlavní články (odborné články), které prochází lektorským řízením,
  • články rubrikové (reportáže z odborných konferencí a společenských akcí, články z odborné praxe), které lektorskému řízení nepodléhají

Vychází měsíčně. GaKO publikuje texty v jazyce českém a slovenském.

Redakční rada

Řídícím orgánem GaKO je redakční rada, jejíž členové jsou uznávanými odborníky v oboru. Pro více informací pokračujte na Složení redakční rady, nebo Kontakty redakce.

Autoři a jejich odpovědnost

Časopis uveřejňuje původní, doposud nepublikované práce, které nejsou současně nabídnuty jiné redakci. Jde-li o téma, které již autor zpracoval pro jiný časopis nebo bylo předneseno na některé odborné konferenci nebo vědeckém semináři, je povinností autora uvést tuto skutečnost, včetně řádné identifikace a odkazů.

Autoři významně přispívají k výzkumu v oboru. V rámci hlavního článku jsou povinni uvést seznam referencí, případně finanční podporu poskytnutou danému výzkumu. Autoři jsou povinni zajistit odstranění nebo opravu zjištěných chyb.

Publikace hlavních a rubrikových článků nepodléhá zpoplatnění, ani články nejsou honorovány. Publikace reklam je v GaKO zpoplatněna.

Lektorské řízení

Veškeré hlavní články jsou podrobeny lektorskému řízení. Lektorské řízení je vedeno za účelem poskytnutí odborného poradenství k příslušným rukopisům lektorem, který je v daném oboru specialistou. Lektoři upozorňují také na publikované práce související s danou problematikou, které nejsou v článku citovány. Lektorské řízení je považováno za vnitřní proces a není honorované.

Proces lektorského řízení je podrobně popsán v Pokynech pro autory.

Publikační etika

Vydavatel a redaktoři přijmou přiměřené kroky k identifikaci a zabránění publikování článků, které popisují nesprávně vedený výzkum. Uvedené pochybení nebude v žádném případě ze strany redakce podporováno, ani nebude připuštěno, aby k takovému pochybení docházelo. V případě, že vydavatel či redakce časopisu získá jakékoli obvinění z pochybení ve výzkumu, bude takové obviněními náležitě vypořádáno. Vydavatel resp. redakce v případě potřeby zveřejní opravy, či upřesnění článku, případně i jeho odvolání resp. omluvu, je-li to potřeba.

Pro více informací Etický kodex

Autorská práva a dostupnost časopisu

Časopis GaKO je vydáván pod licencí:

licence Creative Commons
licence Creative Commons

Časopis GaKO je od roku 2013 vydáván pouze elektronicky.

Časopis i jednotlivé hlavní články jsou čtenářům dostupné na webových stránkách časopisu, a to bezplatně.

Každý příspěvek musí v úvodu obsahovat výstižný abstrakt v rozsahu nejvýše osmi řádek a překlad tohoto textu, včetně názvu článku, do angličtiny.

Archivace

Jednotlivá čísla časopisu od roku 1913 jsou archivována v rámci Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) a jsou v rámci Digitální knihovny ÚAZK dostupná zde.

Časopis je součástí českého kulturního dědictví, je archivován v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny ČR a je poskytnut zdarma k online přístupu na internetu, viz http://www.webarchiv.cz.

Vlastnictví a management, plán vydávání časopisu

Informace o vlastnictví časopisu a managementu, jakožto i plán vydávání časopisu naleznete v části O časopisu.